POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: WWW.LENDERO.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu na stronie www.lendero.pl akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lendero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-087), przy ul. Sokolskiej 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód z siedzibą w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656824, NIP 6342884258, REGON 366274662, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, zwana dalej Lendero, jako właściciel serwisu www.lendero.pl (dalej: „Serwis”) w trosce o prywatność Użytkowników tego Serwisu przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Administratorem podanych danych osobowych jest Lendero.
2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, e, f Rozporządzenia, a także art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"), Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego WizjaNet Sp. z o.o. (dalej Operator), funkcjonującego pod adresem www.lendero.pl, a także dobrowolnie podane przez Użytkowników dane osobowy podczas kontaktu z Lendero, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, podany adres korespondencyjny czy adres zamieszkania.
4. Podczas każdej wizyty Serwis może automatycznie zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które zostały przekazane dobrowolnie przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanych do Lendero będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem związanego z rozpatrzeniem jego zapytania lub reklamacji. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz żądania przeniesienia ich do innego administratora danych osobowych.
6. Lendero nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika, a także na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Lendero w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: iod@lendero.pl.
8. Dane osobowe przekazane Lendero przez Użytkowników przetwarzane są przez okres odpowiedni do czasu przedawnienie roszczeń przysługujących Użytkownikowi w stosunku do Lendero, lub Lendero w stosunku do użytkownika wynikających z przepisów właściwego prawa. Jeżeli przekazana dane nie są powiązane z żadnymi roszczenia są one niezwłocznie usuwane przez Lendero.
9. Logi serwera. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Udostępnienie danych.
10. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator Administratorem Twoich danych osobowych jest Lendero Sp. z o.o. z siedzibą w Katowice, ul. Sokolskiej 65, 40-087 Katowice, e-mail: biuro@lendero.pl, (dalej ”Lendero”). Lendero – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Lendero sprawuje Administrator danych – Lendero Sp. z o.o., ul. Sokolskiej 65, 40-087 Katowice, e-mail: iod@lendero.pl. Możesz kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
2. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane przez Lendero w celach:
a) Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
b) Marketingu produktów i usług Lendero - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Lendero.
3. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? Lendero przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach).
4. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? W zależności od łączących Cię z Lendero relacji, Lendero może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
c) dane identyfikacyjne (np. PESEL, adres IP),
d) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
e) dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
f) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).
5. Komu Twoje dane mogą być ujawniane? Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Lendero, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Lendero pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Lendero odbiorcom poza strukturą Lendero. Zawsze w takiej sytuacji Lendero dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Lendero, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Lendero powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Lendero,
b) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Lendero i Ciebie (np. firmy pożyczkowe, z którymi Lendero zawarła umowy o pośrednictwo finansowe),
c) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
d) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
e) podmioty, z którymi Lendero jest powiązana kapitałowo lub osobowo, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
7. Realizacja praw Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Lendero usług w ramach serwisu www.konkretnakasa.pl. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Lendero usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Informacje dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na www.lendero.pl/rodo