Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem lendero.pl, którego właścicielem jest Lendero Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6342884258, REGON: KRS:

§ 1. DEFINICJE

1 Serwis – serwis internetowy Lendero.pl, dostępny pod adresem lendero.pl.

2 Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu, również w celu poszukiwania pożyczki.

3 Firma pożyczkowa – podmiot, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta firmy udostępniona jest w Serwisie.

4 Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, która jest skierowana do Użytkownika przez Serwis lendero.pl lub przez firmę pożyczkową.

5 Polityka prywatności – nieodłączny element „Regulaminu serwisu”. Dotyczy danych zbieranych od Użytkownika Serwisu, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Serwisu.

6 Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika, który wyraża chęć korzystania z Serwisu. Login jest wysłany na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

7 Hasło – ciąg znaków, które służą do identyfikacji Użytkownika. Celem hasła jest zagwarantowanie Użytkownikom Serwisu autoryzowanego dostępu do niektórych usług. Hasło wysyłane jest na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

8 Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zarejestrowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o wprowadzanych w serwisie lub w usługach zmianach.

9 Usługodawca – Lendero Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6342884258, REGON: KRS:, dalej Lendero

10 Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Lendero ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.

2 Regulamin wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem.

3 Lendero za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie udostępnia jego Użytkownikom zasoby odnoszące się do pożyczek pozabankowych, możliwość skorzystania z oferty, porównania oraz dodania swojego adresu e-mail do newslettera.

4 Każdy Użytkownik powinien najpierw zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, przed skorzystaniem z Serwisu.

5 Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Usług Serwisu Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w Regulaminie.

6 W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, a szczególnie mowa o składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Lendero odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie występuje konieczność sporządzania odrębnej umowy. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Lendero do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane, w szczególności do firm pożyczkowych.

2 Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis. Skutki prawne, które wynikają z zakończenia korzystania z Usług, są określone przez bezwzględnie i aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa. Przepisy prawne są właściwe z racji prawnego charakteru świadczonej usługi i okoliczności faktycznych.

3 Z zastrzeżeniem pkt. 4, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, który udostępnia niniejsze Usługi.

4 Umowa o świadczenie Usług newslettera jest rozwiązana wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Serwisu oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Serwisie.

§ 4. USŁUGI

1 Główną funkcją oferowaną przez Serwis jest możliwość dostępu Użytkownika do proponowanych w nim Ofert.

2 Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

§ 5. NEWSLETTER

1 Użytkownik może otrzymywać newsletter przygotowany przez Lendero przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

2 Za Usługę subskrypcji newslettera Serwisu nie pobierane są żadne opłaty. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika.

3 Usługę newsletter można zamówić przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Serwis. Na e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji z prośbą o weryfikację swoich danych oraz zakończenie procesu rejestracyjnego. Jeśli nie dojdzie do weryfikacji i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte.

4 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację, tym samym informując o tym Lendero.

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Wymagania techniczne, które są niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu, określa „Polityka prywatności”.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa „Polityka prywatności”.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LENDERO SP. Z O.O.

1 Serwis wymaga podawania przez Użytkownika danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych oraz niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy w całości odpowiada Użytkownik. Szczególnie odnosi się to do sytuacji podania błędnych bądź nieprawdziwych danych.

2 Lendero nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy przez Użytkownika. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, których dane mogły zostać zamieszczone w formularzach udostępnianych przez Serwis bez wyrażenia ich wiedzy i zgody.

3 Lendero nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Lendero może na jakiś czas zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Lendero nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu.

4 Lendero nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez jego Użytkowników.

5 Użytkownicy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.

6 W przypadku uzyskania przez Lendero informacji o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych, które są dostarczone przez Użytkownika, Lendero może zablokować dostęp do nich. Nie ponosi również odpowiedzialności za Użytkowników i za szkody, które powstały przez uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści.

7 Lendero informuje Użytkownika o prawdopodobnym zamiarze zablokowania dostępu do danych, w przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu danych o bezprawnym charakterze.

8 Jeśli Użytkownik dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Lendero ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Użytkownika. Zasady tego postępowania określa Kodeks cywilny.

§ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1 Lendero informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.

2 Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Lendero.

3 Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Lendero bądź inny uprawiony do tego podmiot.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1 Użytkownik korzystający z Serwisu może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@lendero.pl.

2 W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.

3 Lendero zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Lendero powiadomi Użytkownika o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, jeżeli Użytkownik tak wybrał.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.

2 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej. 3 W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany jest język polski.

§ 12. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1 Regulamin wszedł w życie z dniem 21.10.2017

2 Lendero zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.

3 Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

4 W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu bądź doręczenie wraz z newsletterem.